ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (GDPR)

Az EU Általános Adatvédelmi Rendelet (2016/679 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi kötelező tájékoztatást adom:

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Vállalkozó megnevezése:Budai-Fehér Eszter Egyéni Vállalkozó Kisadózó
Adószám:56687279-1-27
Székhely:2475 Kápolnásnyék, Tó utca 8.
Telephely:8000 Székesfehérvár, Tóvárosi lakónegyed 19/c.
Weblap:https://www.csillagfeny-koromstudio.hu
Kapcsolattartás:
Telefon:+36 30 139 0280
E-mail:info@csillagfeny-koromstudio.hu
Facebook:https://www.facebook.com/csillagfeny.koromstudio/

ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.)
Az Adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:
1. Weblap IT kiszolgálója: wordpress.com
2. Számlázás: onlineszamla.nav.gov.hu
4. Könyvelőiroda:

A TÁJÉKOZTATÓBAN HASZNÁLT FOGALMAK

A Tájékoztatóban használt fogalmak megfelelnek az Infotv-ben, illetve a GDPR-ban meghatározott fogalmaknak, illetve azok értelmezésének. A Szabályzat a GDPR 4. cikkében foglalt alábbi fogalmakat használja:

• „Személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
• „Adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
• „Az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.
• „Adatkezelő”: az a természetes jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.
• „Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
• „Címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.
• „Harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
• „Az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
• „Felügyeleti szerv”: egy a tagállam által a GDPR 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv.
• „Adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

A Vállalkozónál személyes adatok kezelése az alábbi elvek alapján történik:
• Az adatkezelést jogszerűen és tisztességesen, továbbá az érintett számára átlátható módon végzi. Ennek érdekében az Adatvédelmi tájékoztató útján közli ügyfeleivel azokat az adatvédelmi szabályokat, amelyeket a Vállalkozó üzleti és belső folyamataiban alkalmaz. („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve”)
• A személyes adatok gyűjtése csak egyértelmű és jogszerű célból történhet és a további kezelés is kizárólag ezekkel a célokkal összhangban valósulhat meg. („célhoz kötöttség elve”)
• Az adatkezeléseknek a kitűzött célok szempontjából mindig megfelelőnek és relevánsnak kell lenniük és csak a szükséges mértékre korlátozódhatnak. („adattakarékosság elve”)
• A kezelt adatoknak a teljes munkafolyamatban pontosaknak és naprakészeknek kell lenniük, ezért Vállalkozó minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a pontatlan személyes adatokat helyesbítsék vagy szükség esetén töröljék a lehető legrövidebb időn belül. („pontosság elve”)
• Vállalkozó személyes adatokat csak a célok megvalósításáig, illetve a jogalap fennállásáig kezel, kivéve azt az esetet mikor a tovább kezelést jogszabály írja elő. („korlátozott tárolhatóság”)
• Vállalkozó ügyel arra, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítsa a kezelt személyes adatok biztonságát az adatvédelmi incidensek bekövetkezése ellen. („integritás és bizalmi jelleg elve”)
• Vállalkozó felelős azért, hogy az adatbiztonsági szabályai és az azon alapuló adatkezelési gyakorlata megfeleljen az Infotv. és a GDPR előírásainak és képes legyen a megfelelés igazolására. („elszámoltathatóság elve”)

A VÁLLAKOZÓ ÁLTAL HASZNÁLT ADATKEZELÉSEK JOGI ALAPJAI

A Vállalkozó személyes adatkezeléseinek jogi alapjai a következők:
• Az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása.
• Az adatkezelés jogszabályi rendelkezésen alapul.
• Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy pedig az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
• Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az ezen érdekeltek érdekeivel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek a személyes adatok védelmét teszik szükségessé. Ezekben az esetekben a Társaság mindig elvégzi a szükséges kockázat elemzést és annak eredménye alapján dönt az adatkezelésről.

AZ ÉRINTETT JOGAINAK BIZTOSÍTÁSA

A Vállalkozó kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az érintett alapos és érthető tájékoztatást kapjon a személyes adatai kezelésével kapcsolatos valamennyi lényeges körülményről, így különösen:
• a Vállalkozó, mint adatkezelőnek és az esetleges adatfeldolgozóinak a kilétéről,
• a Vállalkozó nevéről és elérhetőségeiről,
• személyes adatai kezelésének céljáról és a kezelés jogalapjáról,
• amennyiben a jogalap az érintett beleegyezésén alapul, azt be kell szerezni, ha a jogalap valamely jogszabályi rendelkezés, akkor azt kell az érintettel közölni, ha pedig a jogalap az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke, akkor erről kell felvilágosítani az érintettet,
• a személyes adatok címzettjeiről, ahová azokat továbbítják,
• a személyes adatok kezelésének időtartamáról,
• a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogairól és a számára nyitva álló jogorvoslati lehetőségekről,
• amennyiben a személyes adatokat a Vállalkozó nem az érintettől szerezte be, akkor az előbbieken túlmenően arról is, hogy azokat milyen forrásból szerezte, illetve a forrás nyíltan hozzáférhető volt vagy sem.
Amennyiben az adatokat a Vállalkozó az érintettől gyűjtötte, a tájékoztatást a gyűjtés megkezdésekor megadja. Amennyiben az adatgyűjtés más forrásból származik a Vállalkozó az adatok megszerzésétől számított ésszerű határidőn – legkésőbb egy hónapon – belül, illetve az érintettel való első kapcsolat felvételkor tájékoztatja őt. („az érintett tájékoztatáshoz való joga”)
A Vállalkozó biztosítja az érintett számára, hogy visszajelzést kapjon, arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, a kezelés adott stádiumában mi az adatkezelés célja. Továbbá jogosult az összes olyan kérdésről felvilágosítást kapni, amelyekről az adatkezelés megkezdésekor is tájékoztatja őt. („az érintett hozzáférési joga”)
A Vállalkozó köteles az érintett kérésére, illetve saját észlelés esetén is késedelem nélkül helyesbíteni az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintettnek joga van arra is, hogy figyelemmel az adatkezelés céljára, kérje a rá vonatkozó személyes adatok kiegészítését. („az érintett helyesbítéshez való joga”)
A Vállalkozó köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat haladéktalanul törölni, ha :
• a személyes adatok kezelésének célja megszűnt vagy a kezelés jogalapja a továbbiakban már nem áll fenn,
• a személyes adatokat jogellenesen kezelték. („az érintett törléshez – elfeledtetéshez – való joga”)
A Vállalkozó az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha:
• az érintett a személyes adatok pontosítását kéri, arra az időre, amíg a Vállalkozó ellenőrizni tudja az adatok pontosságát,
• az adatkezelés jogszerűsége megszűnt, de az érintett nem a törlést, hanem az adatfelhasználás korlátozását kéri.
Amennyiben a Vállalkozó valamely személyes adat korlátozás alá kerül, azt a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igényekkel kapcsolatos intézkedések, illetve más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében lehet kezelni. („az érintettnek az adatkezelés korlátozásához való joga”)
A Vállalkozó minden olyan esetben, amikor az általa kezelt személyes adatokkal kapcsolatban helyesbítésre, törlésre vagy adatkezelés korlátozásra kerül sor erről tájékoztatja az összes olyan címzettet, amellyel az a személyes adatot közölte, annak érdekében, hogy a címzettek is végrehajthassák az adatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket.
A Vállalkozó az érintett kérése alapján biztosítja, hogy a rá vonatkozó és a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphassa, illetve ugyancsak az érintett kérésére ezeket az adatokat az érintett által meghatározott más adatkezelőnek továbbítsa. („az érintett adathordozhatósághoz való joga”)
A Vállalkozó biztosítja – amennyiben erre sor kerül-, hogy az érintett tiltakozhasson személyes adatainak közvetlen üzletszerzés céljára való felhasználása ellen. Ebben az esetben a személyes adat ilyen célra a továbbiakban nem kezelhető. („az érintett tiltakozáshoz való joga”)
Az érintettnek joga van arra, hogy a Vállalkozó őt érintő személyes adat kezelése ellen panaszt tegyen a Felügyeleti Hatóságnál, illetve bírósági jogorvoslattal éljen a Vállalkozó vagy adatfeldolgozója ellen, ha úgy látja, hogy azok adatkezelése nem felel meg az adatvédelmi jogszabályok előírásainak. A bírósági eljárás kezdeményezése esetén a bíróság soron kívül jár el és a per a lakóhely vagy a tartózkodási hely szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A Felügyeleti Hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefonszám: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
Honlap: naih.hu

A Vállalkozó az érintett személyes adatkezeléssel kapcsolatos kérelmének előterjesztésével kapcsolatosan az alábbiak szerint intézkedik:
• a Vállalkozó fő szabályként a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme alapján hozott intézkedésekről,
• amennyiben az érintett a kérelmét elektronikus úton nyújtotta be a Vállalkozó is elektronikus úton válaszol, kivéve, ha az érintett azt másként kéri,
• a Vállalkozó válaszában felhívja az érintett figyelmét a rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségekre,
• ha a Vállalkozó megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétével kapcsolatban, további megerősítő információkat kérhet személyazonossága megerősítésére,
• a Vállalkozó az érintett kérelmére tett intézkedéseket díjmentesen biztosítja, ha azonban az érintett kérelme nyilvánvalóan megalapozatlan vagy többszörösen ismétlődő, a Vállalkozó megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést,
• a Vállalkozó minden olyan esetben, amikor jogszabály kötelezően nem rendezi az adatkezelés időtartamát, 3 évenként felülvizsgálja a további adatkezelés szükségességét és erről az érintettet írásban értesíti, amennyiben a további adatkezeléshez szükség van az érintett hozzájárulásához, azt bekéri az érintettől. Amennyiben a megkeresésre az érintett nem válaszol, vagy a hozzájárulását megtagadja, a Vállalkozó törli az adatot.

A VÁLLALKOZÓ HONLAPJAIVAL, KÖZÖSSÉGI OLDALAIVAL KAPCSOLATOS SZEMÉLYES ADATKEZELÉSEK

A Vállalkozó az üzemeltetett honlapjain alkalmaz rövid adatfájlokat, sütiket (cookie), amelyeket a honlapjai a felhasználók számítógépén helyez el. A sütik használatáról a Vállalkozó honlapján tájékoztatást ad és azokat csak a látogatók kifejezett hozzájárulása esetén telepíti azok számítógépére.

A Honlapon szereplő Kapcsolati űrlap kitöltéséhez fűződő adatkezelés:
A kezelt adatok köre:
• az érdeklődő személy neve,
• e-mail címe, telefonszáma,
• az üzenetben megadott személyes adatok.
Az adatkezelés célja: kézápolás és műkörömépítés szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása.
Az adatkezelés jogi alapja: az érintett személy kifejezett és önkéntes hozzájárulása.
Az adatkezelés címzettje: a Vállalkozó
Az adatkezelés időtartama: a kapcsolat fennállásáig. Az érintett személy kérésére adatai azonnal törlésre kerülnek.

A Vállalkozó tevékenységének megismertetése, népszerűsítése, illetve szakmai tevékenységének elősegítése érdekében jelen van a Facebookon. Az oldal látogatói által ott közzétett személyes adatokat a Vállalkozó nem kezeli. A látogatókra a közösségi oldal Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei vonatkoznak.
Jogellenes vagy sértő tartalom közlése esetén a Vállalkozó előzetes figyelmeztetés vagy értesítés nélkül kizárhatja a látogatót az oldalról, illetve törölheti a bejegyzését.
A Vállalkozó nem felel a közösségi oldal felhasználói által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. A Vállalkozó továbbá nem felel semmilyen a közösségi oldal működéséből eredő hibáért, üzemzavarért, illetve a rendszer működéséből eredő problémáért.

A szabályzat időbeli hatálya 2018. május 25-től érvényes.